Přehled gramatiky probírané v jednotlivých lekcích učebnice Japonština

1. lekce
spona DA/DESU, kontextová partikule WA, pádová partikule NO (přívlastek)
ukazovací a tázací zájmena KORE/SORE/ARE, KONO/SONO/ANO, NANI/DARE
tvoření otázky pomocí partikule KA

2. lekce
osobní zájmena, přivlastňovací vazby pomocí partikule NO
kontextová partikule MO ("také"), zdůrazňující větné partikule JO, NE
partikule TO jako spojka "a", partikule KA jako spojka "nebo"

3. lekce
slovesa ARU/IRU (být někde), pádové partikule GA (podmět) NI
(místo existence)
místní zájmena KOKO/SOKO/ASOKO/DOKO

4. lekce
pomocná jména s významem místa (UE, ŠITA, NAKA, MAE, UŠIRO apod.)
partikule TO a JA ve funkci spojky "a", neúplný výčet (výraz NADO)
zájmenné výrazy SÓ/SONNA/SOČIRA apod.

5. lekce
přídavná jména a jejich časování v přítomném čase (AKAI-AKAKUNAI, ŠIZUKA-ŠIZUKADEWANAI), tvoření příslovcí
slovesa ARU a IRU ve významu "mít"
vyjádření české spojky ale: GA, KEREDOMO, ŠIKAŠI, DEMO

6. lekce
popis pomocí vazby WA-GA (
vyjadřování pocitů a přání: HOŠII, HICUJÓ, SUKI apod.
příslovce AMARI/KANARI/ZENZEN
spojka KARA ve významu "protože"

7. lekce
japonské číslovky + jejich použití ve větách
příslovce TAKUSAN/SUKOŠI
sinojaponské číslovky, telefonní čísla, jednotky měny, míry a váhy

8. lekce
numerativy (pomocná počítací jména) a jejich postavení ve větě
partikule KARA-MADE ("od-do")
měsíce, dny v měsíci, roky

9. lekce
rozdělení sloves, časování v přítomném čase, nepravidelná slovesa
partikule WO (akuzativ), DE (místo činnosti), NI, E (směr pohybu)
vazby sloves s podstatnými jmény


10. lekce
přací sufix sloves -TAI, partikule DAKE a ŠIKA ("jenom")
partikule TO ve větách uvádějících přímou a nepřímou řeč
sufix NAGARA (souběžný děj), rozhodnutí vyjádřené vazbami NI SURU/NI KIMERU

11. lekce
stupňování přídavných jmen a příslovcí
tvoření substantiv z přídavných jmen
partikule DEMO ("dokonce i")
minulý čas spony, přídavných jmen a sloves

12. lekce
srovnávání dvou objektů, vyjádření vyšší a nižší míry vlastnosti dvou objektů
vyjádření stejné míry vlastnosti dvou objektů
příslovce ČOTTO, SUKOŠI, MOTTO, ZUTTO

13. lekce
srovnávání tří a více objektů
vyjádření stejné míry vlastnosti tří a více objektů
neurčitá zájmena NANIKA, DAREKA, NANIMO, DAREMO apod.
rozšířené partikule NI CUITE ("o") a TO ŠITE ("jakožto")
sinojaponská příslovce IŠŠO NI, TOMO NI ("spolu s")

14. lekce
vyjádření doby trvání (KAN), vyjádření věku (SAI)
přechodník spony, přídavných jmen a sloves

15. lekce
prefix MAI ("každý"), GOTO NI ("každý", "ob", "po")
přechodník záporky NAI a přací koncovky TAI
průběhový čas, slovesa ŠIRU (znát, vědět), MOCU (mít, vlastnit, držet) a KAU (chovat) v průběhovém tvaru

16. lekce
rozkazovací způsob pomocí KUDASAI, spojení -KUDASAI se slovesy a podstatnými jmény
přívlastek a tvoření přívlastkových vazeb (přívlastkových vět)

17. lekce
zástupná pomocná jména NO a KOTO a jejich použití při tvorbě souvětí
nominalizace větných frází, vyjádření minulé zkušenosti (KOTO GA ARU), modální fráze KOTO GA DEKIRU ("umět", "moci")
spojka NODE ("protože"), pravděpodobnostní způsob

18. lekce
slovesa předmětová (vazba s partikulí WO) a podmětová (vazba s partikulí GA)
přechodník předmětových sloves se slovesem ARU
vazba sloves pohybu s partikulí NI

19. lekce
vyjádření změny stavu pomocí sloves NARU, SURU, modální fráze KOTO NI NARU, KOTO NI SURU
časové věty (přechodník + KARA, výrazy ATO DE, MAE NI)
výraz TO IU ve spojení se substantivy

Zpět na hlavní stránku kurzů japonštiny