Přehled gramatiky jednotlivých lekcí

1. lekce

 • spona DA/DESU, kontextová partikule WA, pádová partikule NO (přívlastek)
 • ukazovací a tázací zájmena KORE/SORE/ARE, KONO/SONO/ANO, NANI/DARE
 • tvoření otázky pomocí partikule KA
 • 2. lekce

 • osobní zájmena, přivlastňovací vazby pomocí partikule NO
 • kontextová partikule MO ("také"), zdůrazňující větné partikule JO, NE
 • partikule TO jako spojka "a", partikule KA jako spojka "nebo"
 • 3. lekce

 • slovesa ARU/IRU (být někde), pádové partikule GA (podmět) NI (místo existence)
 • místní zájmena KOKO/SOKO/ASOKO/DOKO
 • 4. lekce

 • pomocná jména s významem místa (UE, ŠITA, NAKA, MAE, UŠIRO apod.)
 • partikule TO a JA ve funkci spojky "a", neúplný výčet (výraz NADO
 • zájmenné výrazy SÓ/SONNA/SOČIRA apod.
 • 5. lekce

 • přídavná jména a jejich časování v přítomném čase (AKAI-AKAKUNAI, ŠIZUKA-ŠIZUKADEWANAI), tvoření příslovcí
 • slovesa ARU a IRU ve významu "mít"
 • vyjádření české spojky ale: GA, KEREDOMO, ŠIKAŠI, DEMO
 • 6. lekce

 • popis pomocí vazby WA-GA
 • vyjadřování pocitů a přání: HOŠII, HICUJÓ, SUKI apod.
 • příslovce AMARI/KANARI/ZENZEN
 • spojka KARA ve významu "protože"
 • 7. lekce

 • japonské číslovky + jejich použití ve větách
 • příslovce TAKUSAN/SUKOŠI
 • sinojaponské číslovky, telefonní čísla, jednotky měny, míry a váhy
 • 8. lekce

 • numerativy (pomocná počítací jména) a jejich postavení ve větě
 • partikule KARA-MADE ("od-do")
 • měsíce, dny v měsíci, roky
 • 9. lekce

 • rozdělení sloves, časování v přítomném čase, nepravidelná slovesa
 • partikule WO (akuzativ), DE (místo činnosti), NI, E (směr pohybu)
 • vazby sloves s podstatnými jmény
 • 10. lekce

 • přací sufix sloves -TAI, partikule DAKE a ŠIKA ("jenom")
 • partikule TO ve větách uvádějících přímou a nepřímou řeč
 • sufix NAGARA (souběžný děj), rozhodnutí vyjádřené vazbami NI SURU/NI KIMERU
 • 11. lekce

 • stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • tvoření substantiv z přídavných jmen
 • partikule DEMO ("dokonce i")
 • minulý čas spony, přídavných jmen a sloves
 • 12. lekce

 • srovnávání dvou objektů, vyjádření vyšší a nižší míry vlastnosti dvou objektů
 • vyjádření stejné míry vlastnosti dvou objektů
 • příslovce ČOTTO, SUKOŠI, MOTTO, ZUTTO
 • 13. lekce

 • srovnávání tří a více objektů
 • vyjádření stejné míry vlastnosti tří a více objektů
 • neurčitá zájmena NANIKA, DAREKA, NANIMO, DAREMO apod.
 • rozšířené partikule NI CUITE ("o") a TO ŠITE ("jakožto")
 • sinojaponská příslovce IŠŠO NI, TOMO NI ("spolu s")
 • 14. lekce

 • vyjádření doby trvání (KAN), vyjádření věku (SAI)
 • přechodník spony, přídavných jmen a sloves
 • 15. lekce

 • prefix MAI ("každý"), GOTO NI ("každý", "ob", "po")
 • přechodník záporky NAI a přací koncovky TAI
 • průběhový čas, slovesa ŠIRU (znát, vědět), MOCU (mít, vlastnit, držet) a KAU (chovat) v průběhovém tvaru
 • 16. lekce

 • rozkazovací způsob pomocí KUDASAI, spojení -KUDASAI se slovesy a podstatnými jmény
 • přívlastek a tvoření přívlastkových vazeb (přívlastkových vět)
 • 17. lekce

 • zástupná pomocná jména NO a KOTO a jejich použití při tvorbě souvětí
 • nominalizace větných frází, vyjádření minulé zkušenosti (KOTO GA ARU), modální fráze KOTO GA DEKIRU ("umět", "moci")
 • spojka NODE ("protože"), pravděpodobnostní způsob
 • 18. lekce

 • slovesa předmětová (vazba s partikulí WO) a podmětová (vazba s partikulí GA)
 • přechodník předmětových sloves se slovesem ARU
 • vazba sloves pohybu s partikulí NI
 • 19. lekce

 • vyjádření změny stavu pomocí sloves NARU, SURU, modální fráze KOTO NI NARU, KOTO NI SURU
 • časové věty (přechodník + KARA, výrazy ATO DE, MAE NI)
 • výraz TO IU ve spojení se substantivy