Obalka  Japonština (Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari) - textová ukázka z hlavního svazku

ISBN 978-80-7335-074-1, vydalo nakladatelství LEDA v roce 2007.

(K dispozici je i rozsáhlejší pdf ukázka z tohoto svazku.)Úvodem

Učebnice moderní japonštiny se skládá z hlavního svazku obsahujícího gramatiku, články a cvičení, učebnice písma a klíče se slovníčkem. Celý komplex doplňují tři CD, která nabízejí kromě nahrávek i volně šiřitelný textový editor JWPce vhodný pro zápis japonštiny. S editorem je propojen i elektronický japonsko-anglický a anglicko-japonský slovník, který obsahuje také japonská místní a osobní jména, a znakový slovník umožňující vyhledávání čínských znaků několika různými způsoby.

Učebnice je určena nejen pro výuku s učitelem, ale je vhodná i pro samostudium  gramatika je vysvětlena systematicky, v klíči jsou řešení a překlady všech cvičení, znaky jsou rozepsané po jednotlivých tazích a k nácviku správné výslovnosti slouží nahrávky abeced, článků a některých cvičení. Učebnice obsahuje gramatiku a slovní zásobu potřebnou k základní konverzaci, její zvládnutí umožňuje vykonat i základní mezinárodní zkoušku z japonštiny Japanese Proficiency Test (Nihongo nórjoku šiken) stupně 4kjú.
V učebnici je však probráno mnohem více znaků, než tato zkouška vyžaduje.

Při vytváření učebnice jsme se opíraly o své zkušenosti s výukou japonštiny a pokusily jsme se napsat ji tak, aby vyhovovala potřebám českých a slovenských studentů. Veškeré připomínky uvítáme na mailových adresách dita zavináč orient tečka cas tečka cz a denisa zavináč vostry tečka cz. Errata a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na internetové stránce http://denisa.vostry.cz/ucebnice. Informace o dalších pomůckách k výuce japonštiny i ostatních jazyků naleznete na stránkách nakladatelství LEDA, www.leda.cz.


Struktura lekcí a práce s učebnicí

Učebnice obsahuje 20 lekcí, každé lekci v hlavním svazku odpovídá příslušná lekce v učebnici písma. Lekce 1 až 19 jsou strukturovány stejným způsobem a slouží k systematickému studiu, 20. lekce se věnuje zejména hovorové japonštině běžně používané v neformálních rozhovorech.

Jednotlivé lekce obsahují text sestávající z jednoho či více článků a dialogů, za nímž následují dvě poslechová cvičení ověřující porozumění textu. Slovní zásoba k článku je uvedená hned za článkem a obsahuje i odkazy na gramatiku. Texty jsou psané přirozeným jazykem a jsou v nich reálie týkající se života v Japonsku, proto je v některých větách použita gramatika přesahující rámec gramatiky dosud probrané; tyto věty jsou společně s frázemi uváděny za slovní zásobou k článku. K procvičení gramatiky slouží modelové věty, v nichž jsou pro lepší přehlednost některé gramatické částice (partikule) zvýrazněny barevně.

Za modelovými větami následuje vždy další slovní zásoba a za ní výklad nové gramatiky proložený cvičeními. Na konci některých lekcí jsou pro doplnění výkladu navíc informace a fráze týkající se komunikační strategie, které dokreslují použití zvolených jazykových prostředků.

Při studiu je vhodné nejprve projít veškerou slovní zásobu lekce a pak se postupně seznamovat s gramatikou a ověřovat její pochopení na cvičeních. Po zvládnutí gramatiky celé lekce si student může ověřit, nakolik výkladu porozuměl, na modelových větách. Poté doporučujeme pročíst fráze a užitečné věty a na závěr se věnovat textu (četbě, překladu, převyprávění apod.) a poslechovým cvičením. Podle potřeby lze na úplný závěr lekce odložit i poslední překladové cvičení. Znaky k uvedené lekci lze (kromě první lekce obsahující hiraganu a katakanu) probírat kdykoli v průběhu dané lekce, nové znaky jsou v odpovídající lekci vždy uváděny i se čtením furiganou.

V celé první lekci a v textech druhé lekce je pro lepší orientaci použit zápis obsahující mezery mezi jednotlivými slovy, v dalších lekcích už se (stejně jako v běžném japonském textu) tyto mezery neobjevují.


Nahrávky

CD s nahrávkami obsahují články, dialogy a poslechová cvičení lekcí 1 až 19; výslovnost jednotlivých hlásek a slabik i fonetická cvičení jsou na začátku. Čísla položek ve cvičeních jsou namluvena japonsky (1 iči, 2 ni, 3 san, 4 jon, 5 go, 6 roku, 7 nana, 8 hači, 9 kjú, 10 džú, více viz str. 128. Japonsky jsou namluveny také názvy jednotlivých lekcí (DaiikkaDainika atd., viz 20. lekci v učebnici písma).


Transkripce a fonetická stránka japonštiny

Japonština je jazyk otevřených slabik, souhlásky se s výjimkou samostatného (tzv. slabičného) "n" vždy pojí s jednou ze samohlásek "a", "i", "u", "e", "o". Výslovnost lze poměrně přesně přepsat latinkou, existují zde však určité odlišnosti ve výslovnosti souhlásek. Rozdílně se vyslovuje například "f", které je v japonštině obouretné, nebo "r", které má jen jeden ráz a blíží se výslovnosti našeho "d" či "l" (v japonštině souhláska "l" neexistuje). Odlišný způsob mluvy je dán i přízvukem, který v japonštině není důrazový, ale tónový. Ke zvládnutí fonetické stránky jazyka slouží nahrávka, která obsahuje i výslovnost jednotlivých slabik.

V učebnici je použita transkripce japonštiny vycházející z češtiny, která výslovnosti japonských slabik velmi dobře odpovídá. Pro úplnost zde uvádíme tabulku obsahující kromě české transkripce ještě transkripci Hepburnovu, kterou používá například Japonsko-český slovník Ivana Krouského, a transkripci japonskou, která je nejjednoznačnější a umožní v přiloženém textovém editoru JWPce zapsat i ty slabiky, které se vyslovují stejně (dvojice dži-dži, zu-zu). Pokud se slabiky přepisují ve všech zmíněných transkripcích stejně, je zde uvedena pouze jedna varianta. Tam, kde se alespoň jedna transkripce liší, jsou pro přehlednost uvedeny všechny tři varianty přepisu. Na druhém místě je červeně uvedena Hepburnova transkripce a na třetím transkripce japonská.

(tabulku najdete v pdf ukázce)


zpět na stránku učebnice Japonština autorek Nymburská, Vostrá a Sawatari